1 2 3 4 18 19 20 »

shi ɗaya \ shi kuma Gidajen batsa