1 2 3 4 12 13 14 »

shi ɗaya \ shi kuma Gidajen batsa