1 2 3 4 13 14 15 »

shi ɗaya \ shi kuma Gidajen batsa